หุ้น ESOP คือ อะไร

Written on:May 24, 2013
Comments are closed

ESOP ย่อมาจากคำว่า employee stock ownership plan หมายถึง โครงการสำหรับจูงใจให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองมีความเป็นเจ้าของบริษัทเช่นกัน บริษัทที่นำวิธี ESOP มาใช้ จะทำการออกหุ้นให้กับพนักงานโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน

ประโยชน์ที่ได้จากการออกหุ้น ESOP ให้กับพนักงาน เชื่อกันว่า จะทำให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้กับการทำงานมากกว่าปกติ เพราะเมื่อทุกคนเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทและการเติบโตของบริษัทก็มีผลต่อราคาหุ้น ก็จะเกิดความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่

สำหรับพนักงานหุ้นได้รับจากบริษัทเปรียบเสมือนเงินออมยามเกษียณอีกรูปแบบหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของการได้รับหุ้นเป็นผลตอบแทนของพนักงานก็มีอยู่ เช่น ในกรณีที่บริษัทต้องล้มละลายปิดตัวลง หุ้นที่ถือไว้ก็จะไม่มีค่าอะไรเลย นี่คือความเสี่ยงของการถือหุ้นบริษัท

จากการวิเคราะห์ของนักวิจัยพบว่า การจัดสรรหุ้นให้กับพนักงานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพโดยทันที จะต้องมีการดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการระบบทำงานแบบเน้นการมีส่วนร่วมด้วย

ตัวอย่างรูปแบบการให้พนักงานถือครองหุ้น

หุ้น esop

– Direct purchase plans คือ การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นบริษัทโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่มีส่วนลด

– Stock options คือ การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นของบริษัทในราคาคงที่ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับกรณีนี้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะทำการออก Employee Stock Option Program ที่มีตัวย่อว่า ESOP เช่นกัน ในรูปแบบของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญหรือที่เรียกกันว่า warrant ให้กับพนักงาน

– Restricted stock คือ การให้หุ้นกับพนักงานเป็นของขวัญหรือให้ซื้อ โดยมีข้อกำหนด เช่น ระยะเวลาที่ทำงาน หรือ ผลสำเร็จในการทำงานตามที่ตั้งเป้าไว้

 

 

กฏเพิ่มเติมของทฤษฏีคลื่นเอลเลียต

Written on:May 24, 2013
Comments
are closed
แนวทางของระลอกคลื่น

นอกจากหลักการที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว เอลเลียตยังเสนอกฎเกณฑ์หรือข้อแนะนำบางอย่าง ที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำทฤษฏีนี้มาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด ข้อแนะนำสำคัญเหล่านี้ได้แก่ 1. กฎของการสลับคลื่น 2. ลักษระของกำลังผลักดัน 3. การนับคืนอย่างถูกต้อง 4. ความลึกของคลื่นปรับตัว 5. คลื่นที่มีความเท่ากัน 6. แนวทางของระลอกคลื่น 7. ปริมาณหุ้น 8. การเขียนแผนภูมิ 9. ฐานใหญ่ A-B 10. การแบ่งย่อยคลื่นกระตุ้น 11. ชื่อ และสัญญลักษณ์ของคลื่น 12. หุ้นแต่ละตัว 13. ข่าวสาร 1. กฎของการสลับคลื่น (The Rule of Alternation) กฎสำคัญข้อหนึ่งของคลื่นเอลเลียต ที่ทำให้ทฤษฎีนี้สามารถปรับตัวยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา คือ กฎของการสลับคลื่น (The rule of Alternation) กฎนี้จะบอกให้เรารู้ว่า แม้รูปแบบของระลอกคลื่นจะมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ตายตัว แต่แม้กระนั้นก็ยังสามารถเคลื่อนไหวสลับกันได้ เช่นถ้าคลื่นปรับตัวลูกที่2 มีรูปแบบเรียบง่าย คลื่นปรับตัวลูกต่อไปจะยุ่งเหยิงสับสน (ดูรูปที่ 1 และ […]

Read more...

รูปแบบของคลื่นปรับตัว (Corrective Waves)

Written on:May 24, 2013
Comments
are closed
แนวราบสามกลุ่มคลื่น

การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นมักจะเคลื่อนไปได้ง่ายในแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาโต้กลับที่จะต้องใช้แรงผลักดันอย่างยิ่ง การโต้กลับของระลอกคลื่นที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง จึงมักจะมีรูปแบบที่มีลักษณะค่อนข้างสับสน ซึ่งในบางครั้งยากที่จะบ่งชี้ชัดลงไปว่า ระลอกคลื่นเช่นนี้ ควรจะเป็นการปรับตัวในรูปแบบชนิดใด แม้ว่า ตามกฎคลื่นปรับตัวจะประกอบด้วยระลอกคลื่น 3 ระลอก แต่ตามข้อเท็จจริง คลื่นปรับตัวมักจะมีระลอกมากกว่า 3 ระลอก ทั้งนี้เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นจากคลื่นกระตุ้นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ระลอกคลื่นปรับตัวจึงปรากฎออกมาในรูปแบบที่มีลักษณะหลายหลาก ซึ่งบ่อยครั้งที่นักทฤษฎีเอลเลียตจะรู้ว่ารูปแบบของคลื่นปรับตัวนี้เป็นรูปแบบชนิดใด ก็ต่อเมื่อคลื่นเหล่านี้จบสิ้นสมบูรณไปแล้ว อย่างไรก็ตาม คลื่นปรับตัวมีลักษณะที่พอจะสังเกตุเห็นเด่นชัดอยู่3 ลักษณะ คือ 1. ระลอกคลื่นรูปแบบซิกแซก (Zigzag) 2. รูปแบบในแนวราบ (Flat) 3. รูปแบบสามเหลี่ยม (Triangle) 4. รูปแบบรวมของคลื่นปรับตัวทั้งหมด : สองยอดของ “สาม” (Double “Three”) และ สามยอดของ “สาม” (Triple “Three”) 5. ยอดคลื่นปรับตัวที่ผิดปรกติ (Irregular Top) 1. รูปแบบซิกแซก (Zigzag) รูปแบบซิกแซกในตลาดบูม (Bull Market) เป็นรูปแบบง่ายๆ […]

Read more...

รูปแบบคลื่นเอลเลียต (ไม่ปกติ)

Written on:May 23, 2013
Comments
are closed
การเริ่มต้นใหม่ของคลื่นกระตุ้น

ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้รูปแบบคลื่นตามทฤษฎีของเอลเลียตไปแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบการฟอร์มตัวตามแบบปกติ มาคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่ารูปแบบคลื่นเอลเลียตที่ไม่ปกติเป็นเช่นไร 1. รูปแบบตัวย่อ (Extension) โดยทั่วไป รูปแบบของคลื่นจะเป็นไปตามกฎและมักไม่มีข้อยกเว้น แต่แม้กระนั้น รูปแบบนี้อาจจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อมีการยืด (stretch) หรือการต่อตัวขึ้น (extension) ของระลอกคลื่น การต่อตัว หรือ extension มักจะเกิดขึ้นในระลอกคลื่นผลักดัน (impulse wave) ทั้งคลื่น 1,3 และ 5 การขยายตัวเป็นในลักษณะยื่นยาวจนดูเหมือนจะเกินเลยความเป็นจริง (exaggerated and elongated) ระลอกคลื่นย่อย ๆ ที่ต่อตัวขึ้นมา จะมีทั้งหมด 4 ระลอก และมีรูปแบบเช่นเดียวกับระลอกคลื่นใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น การขยายตัวของระลอกคลื่นที่เคยมี 5 ระลอก เพิ่มเป็น 9 ระลอก ซึ่งในบางครั้งทำให้ยากแก่การนับว่าคลื่นระลอกใดเป็นส่วนขยาย อย่างไรก็ดี การนับคลื่น 9 ระลอก ก็ยังให้ใช้กฎเกณฑ์เช่นเดียวกับการนับคลื่น 5 ระลอก ดังรูปด้านล่าง โดยทั่วไปในคลื่นกระตุ้น (impulse wave) คลื่นที่ 1 […]

Read more...

หุ้นไอพีโอ (IPO) คืออะไร

Written on:May 22, 2013
Comments
are closed
หุ้นไอพีโอ คืออะไร

หุ้นไอพีโอ (IPO) ย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Initial public offering หมายถึง หุ้นที่ถูกเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งแรกก่อนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ จะต้องเสนอขายหุ้นจำนวนหนึ่งให้กับนักลงทุนทั่วไปก่อนที่หุ้นจะทำการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหุ้นที่กำลังจะเข้าทำการซื้อขายจะเรียกกันว่า หุ้นไอพีโอ กล่าวง่าย ๆ ก็คือหุ้นของบริษัทใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนสามารถติดต่อขอซื้อหุ้นIPO ได้จากโบรกเกอร์ที่ใช้บริการอยู่ ซึ่งถ้าเป็นหุ้นดัง ๆ ก็จะซื้อยากสักหน่อยเพราะมีรายใหญ่จองเก็บหุ้นไว้หมดแล้ว เนื่องจากมั่นใจว่าในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าซื้อขาย ราคาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอน แต่บางครั้งหากเป็นหุ้นไม่ดังโบรกเกอร์จะติดต่อมาเสนอขายเองเลย ราคา IPO ก็คือ ราคาแรกที่โบรกเกอร์ตั้งขายหุ้นให้นักลงทุนก่อนที่หุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหุ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถดูข้อมูลว่ามีบริษัทไหนบ้างที่กำลังจะจำหน่ายหุ้นไอพีโอได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ดูรายละเอียดรายชื่อบริษัทขอเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ จากสถิติที่ผ่านมา หุ้น IPO ที่เข้าซื้อขายในวันแรก จะมีราคาปิดที่สูงกว่าราคาไอพีโอ ดังนั้นจึงมีนักลงทุนจำนวนมาก ที่ต้องการซื้อหุ้นไอพีโอ เนื่องจากมีโอกาสได้กำไรสูงมาก      

Read more...

รูปแบบระลอกคลื่นเอลเลียตปกติ (คลื่นวงจรสมบูรณ์)

Written on:April 20, 2013
Comments
are closed
วงจรสมบูรณ์คลื่นเอลเลียต

1. รูปแบบของคลื่นวงจรสมบูรณ์ (Cycle ) ดังได้กล่าวมาแล้วว่า รูปแบบพื้นฐานของคลื่นเอลเลียต ประกอบด้วยระลอกคลื่น 8 ระลอก คือ ระลอกแนวโน้มสำคัญ (Major Trend)  5 ระลอก และระลอกคลื่นโต้กลับ 3 ระลอก คลื่นทั้ง 8 ระลอกนี้ เมื่อจบลง ถือว่าครบหนึ่งวงจร (Cycle) ดังในภาพด้านล่าง ระลอกคลื่น 1,3,5 เป็นคลื่นที่เกิดจากแรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น (impulse wave) ส่วนคลื่นที่ 2 และ 4 คือ คลื่นตอบโต้ หรือ คลื่นปรับตัว (corrective wave) ระลอกคลื่นที่ 2 เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบของระลอกคลื่นลูกที่ 1 และ ระลอกคลื่นที่ 4 เป็นการโต้ตอบของคลื่นที่ 3 ระลอกคลื่นทั้งหมด คือ 1,2,3,4,5 จะถูกตอบโต้กลับครั้งใหญ่ […]

Read more...

หลักการพื้นฐานของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต

Written on:March 24, 2013
Comments
are closed
สูตรหาคำตอบการเปรียบเทียบคลื่นเอลเลียต

หลักการคลื่นเอลเลียต ซึ่งมีที่มาจากปรัชญาพื้นฐานของลำดับเลขฟิโบนาชี่ ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบธรรมชาติของจิตมนุษย์ที่เกิดในตลาดหุ้น โดยมีพลังผลักดันของอุปสงค์ และอุปทาน เป็นตัวหลัก ลักษณะการเคลื่อนไหวขึ้นลงของราคาหุ้นที่เกิดจากความผันแปรของอารมณ์ของผู้ลงทุนเช่นนี้ มีลักษณะที่พบเห็นเด่นชัดอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1. รูปแบบ (Pattern) 2. ช่วงเวลา (Time) 3. อัตราส่วน (Ratio) ทั้งสามลักษณะนี้มีรากฐานมาจากลำดับเลขฟิโบนาชี่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทฤษฏีคลื่นเอลเลียต 1. รูปแบบ (Pattern) หมายถึง รูปลักษณะและจำนวนของระลอกคลื่นที่ใช้หลักของฟิโบนาชี่ในการนับ ( Wave Count)  โดยตั้งอยู่ในข้อสมมุติฐานของเอลเลียตว่า “การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็นระยะนาน ปีต่อปี เดือนต่อเดือน วันต่อวัน หรือเพียงชั่วโมงต่อชั่วโมงนั้น มีความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด” รูปแบบเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่ชั่วโมงต่อชั่วโมง จนยาวนานไปจนถึงทศวรรษต่อทศวรรษ ลักษณะของรูปแบบที่เป็นระลอกคลื่นเช่นนี้เกิดจากเหตุผลที่ว่า ในการกระทำทุกอย่าง (Action) จะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองโต้กลับ (Reaction) …การเคลื่อนไหวในแนวโน้มระยะสำคัญในตลาดหุ้น (main trend) หรือการเคลื่อนไหวด้วยแรงกระตุ้นผลักดัน (impulse move) จะถูกตอบสนองด้วยการโต้กลับในทางตรงกันข้ามที่เรียกว่าการปรับตัว (Corrective Move) […]

Read more...

ลำดับเลขมหัศจรรย์ “ฟิโบนาชี่”

Written on:March 22, 2013
Comments
are closed
ฟิโบนาชี่

ในหนังสือ Nature’s Law เอลเลียตได้กล่าวถึงลำดับเลขคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ “ฟิโบนาชี่” ซึ่งเอลเลียตกล่าวว่าเป็นหัวใจสำคัญของทฤษฏีคลื่นเอลเลียต ลำดับเลขมหัศจรรย์ถูกค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนที่มีชื่อว่า นายปิโกโล ฟิโบนาชี่ ดา ปิซ่า เมื่อศตวรรษที่ 12 นายฟิโบนาชี่ ได้ค้นพบตัวเลขนี้เมื่อเขาเดินทางไปอียิปต์ และได้นำกลับมาเผยแพร่ที่ยุโรป ซึ่งต่อมาได้มีผู้ตั้งชื่อให้ว่าเลขคณิตศาสตร์ฟิโบนาชี่ตามชื่อของผู้ค้นพบ เลขมหัศจรรย์นี้มีต้นกำเนิดมาจากรูปแบบธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกันอย่างมีระเบียบและสมดุล ไม่ว่ารูปแบบนั้นจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เล็กกระจ้อย เช่น กาบของเปลือกหอย หรือยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในห้วงของจักรวาล ลำดับเลขมหัศจรรย์ฟิโบนาชี่ เริ่มต้นขึ้นที่เลข 1 และเรียงลำดับไปดังนี้ 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233…ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเลขสองตัวหน้าเมื่อรวมกันจะได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเลขตัวถัดไป ตัวอย่างเช่น 1 บวก 2 เท่ากับ 3 ,หรือ 2 บวก 3 เท่ากับ 5 ,หรือ 3 บวก 5 เท่ากับ 8 เป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนไม่มีสิ้นสุด ในขณะเดียวกันอัตราส่วนของเลขสองตัวที่อยู่ถัดกัน เมื่อวัดออกมาโดยประมาณจะเป็น 1.618 หรือ ในทางกลับกันเป็น .618 (โดยเฉพาะเมื่อตัวเลขสองตัวนั้นมีค่าสูง) […]

Read more...

ราฟล์ เอ็น เอลเลียต ผู้คิดทฤษฎีคลื่นเอลเลียต

Written on:March 22, 2013
Comments
are closed
เอลเลียต ผู้คิดทฤษฎีคลื่นเอลเลียต

นักเล่นหุ้นที่อ่านตำรามาพอสมควร คงจะคุ้นหูคุ้นตากับทฤษฎีคลื่นเอลเลียตกันมาบ้าง หรือยิ่งไปกว่านั้นบางคนอาจจะใช้หลักการนี้สร้างผลกำไรจากการลงทุนมาแล้วก็ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจในรายละเอียด เรามาศึกษาถึงที่มาที่ไปของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ของ ราฟล์ เอ็น เอลเลียต กันดีกว่า ราฟล์ เอ็น เอลเลียต เป็นชาวอเมริกัน แต่ไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เม็กซิโก โดยไปทำงานในตำแหน่งพนักงานตรวจบัญชี เขากลับมาใช้ชีวิตบั้นปลายที่แคลิฟอร์เนีย และเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1948 ทั้งหมดข้างต้น คือ ประวัติของ ราฟล์ เอ็น เอลเลียต ผู้ให้กำเนิดทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น อัจฉริยะ คนหนึ่งของโลก มีน้อยคนที่จะรู้ประวัติส่วนตัวของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้รับการศึกษาหรืออิทธิพลความคิดมาจากที่ใด แต่เชื่อกันว่าส่วนหนึ่งคงมาจากความคิดของ ชาร์ล ดาว ผนวกเข้ากับทฤษฎีคลื่นวงจรเศรษฐกิจ แต่ที่เป็นหลักฐานทางความคิดที่แท้จริง คือ กฎเกณฑ์สภาวะความเป็นจริงอันเป็นธรรมชาติ (Nature’s Law) ของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก ในระหว่างช่วงชีวิตสุดท้ายที่แคลิฟอร์เนีย เอลเลียตได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น และได้ค้นพบรูปแบบการขึ้นลงที่มีจังหวะสอดคล้องอย่างสมดุลกับกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยมีีลักษณะเป็นละลอกคลื่น การค้นพบนี้กลายมาเป็นทฤษฎีคลื่นเอลเลียตในเวลาต่อมา เอลเลียตได้เขียนหนังสือขึ้นสองเล่ม เล่มหนึ่งชื่อ The Wave Principle กล่าวถึงหลักการและกฏเกณฑ์ของทฤษฎี เล่มที่สองชื่อ Nature’s […]

Read more...

ทฤษฎีคลื่นวัฏจักร (Long Wave Theory)

Written on:March 21, 2013
Comments
are closed
วัฏจักรทางเศรษฐกิจ

นับแต่โบราณกาล มนุษย์ได้ค้นพบด้วยความพิศวงถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นกฏเกณฑ์ในรูปของวัฏจักร ปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล หรือ เพทภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษหรือศตวรรษ ปรากฏการณ์เช่นนี้มีลักษณะเป็นกฏของธรรมชาติ ที่มีรูปแบบเป็นคลื่นวงจร ได้มีผู้สังเกตว่าการเกิดขึ้นของคลื่นวงจร เกิดจากการก่อตัวขึ้นของพลังสองพลัง โดยพลังหนึ่งเป็นผู้สร้าง และอีกพลังหนึ่งเป็นผู้ทำลาย ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการแกว่งไกวของลูกตุ้ม เมื่อแกว่งไปทางหนึ่งจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์พูลสุข แต่เมื่อแกว่งมาอีกทางหนึ่งจะเกิดความพินาศตกต่ำลำบากยากแค้น สลับกันเช่นนี้เรื่อยไป ในราวต้นศตวรรษที่ 19 ได้มีการค้นพบว่าคลื่นวัฏจักรนี้ มีรูปแบบการเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน โดยมีข้อสมมุติฐานว่า โลกเรามีวัฏจักรทางเศรษฐกิจอยู่วัฏจักรหนึ่ง มีลักษณะเป็นวงจรตายตัวและมีเวลาที่กำหนดไว้ให้ เมื่อเริ่มเศรษฐกิจโลกจะรุ่งเรือง แต่เมื่อจบเศรษฐกิจจะตกต่ำแสนสาหัส นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อนายเคลมองต์ จักกลา (Clement Juglar) ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของคลื่นวงจรนี้ โดยอาศัยตัวเลขและสถิติเท่าที่พอจะรวบรวมได้ นายจักกลา สรุปว่า ทุก ๆ สิบปีโลกจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือจะเกิดการตกต่ำสลับกับความเจริญรุ่งเรือง เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ในราวต้นศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีวงจรเศรษฐกิจได้รับความสนใจจากนักเศรษฐศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ในปี 1913 นักเศรษฐศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ผู้หนึ่ง มีชื่อว่า เจ แวน เกลเดอเรน ได้สังเกตว่า คลื่นวงจรทางเศรษฐกิจนั้น นอกจากเกิดขึ้นทุกสิบปีแล้ว ยังขยายเวลากว้างออกไปได้เป็นทศวรรษ ข้อคิดของนายเกลเดอเรนได้รับการสนับสนุนจากนักเศรษฐศาสตร์ชื่อนายนิโคไล […]

Read more...